Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

 

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2005 ROK.

 

 

Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2006 rok.

 

 

Uchwała Nr 117 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

 

 

 

 

Uchwała Nr XXIII / 168 / 2005r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1

 

 1. Ustala się dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1.

 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują między innymi:

  • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują między innymi:

  • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

  • wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3

   1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt w wysokości 3.423.756zł.

   2. Po uwzględnieniu spłat rat kredytów deficyt budżetu wynosi 4.744.416zł.

   3. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w punkcie 2 § 3 są planowane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.744.416zł.

   4. Źródłem spłaty kredytów są dochody własne budżetu powiatu.

PPlan przychodów, rozchodów oraz deficyt budżetowy przedstawiony jest w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

   1. Prognozę długu powiatu na 2006r. i lata następne, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600.000zł., rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 407.000zł. i rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 500.000zł.

§ 5

 

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art.124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

Ustala się plany przychodów i wydatków:

 

§ 10

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

 

§ 11

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

 

§ 12

 

Przyjmuje się do budżetu dochody budżetu państwa określone przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

 

§ 13

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 14

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, do kwoty 1.000.000zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000zł.

 

§ 15

 

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 3.000.000 zł .

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 17

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

 2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2006 rok.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Łazowska
Data modyfikacji: 2010/07/09 15:28:10
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak