Budżet 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

 

 Uchwała Nr XI / 58 / 2004r.

Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 29 stycznia 2004r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.  Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.     Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

¨     dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi , zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2

 

1.     Ustala się wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.     Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

¨     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

¨      wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 5 .

 

§ 3

1.     Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt

    w wysokości 366.840zł.

2.     Po uwzględnieniu spłat rat kredytów deficyt budżetu wynosi 1.500.000zł.

3.     Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w punkcie 2 jest kredyt bankowy w kwocie 1.500.000zł.

4.     Źródłem spłaty kredytów są dochody budżetu powiatu.

 

 

 

 

§ 4

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   - 400.000 zł. i rezerwę celową w wysokości 100.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 5

 

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 6

 

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 7

 

Ustala się plan przychodów i wydatków:

¨     Gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11,

¨     Środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9,

 

§ 8

1.     Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

2.     Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 

§ 9

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

 

§ 10

 

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1.     Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2.     Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

 

 

§ 11

 

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.700.000 zł .

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 13

 

1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

2.     Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:50:14
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak