Budżet 2003 - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
Budżet 2003

Uchwała Nr IV / 23 / 2003
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 23 stycznia 2003 roku.w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1


1. Ustala się dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2


1. Ustala się wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 3. ,
• wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 3


1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt w wysokości 2.007.000zł.
2. Deficyt budżetu po uwzględnieniu spłat rat kredytów wynosi 3.000.000zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w punkcie 2 jest kredyt bankowy w kwocie 3.000.000zł.
4. Źródłem spłaty kredytów są dochody budżetu powiatu.

§ 4


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł. i rezerwę celową w wysokości 400.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5


Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6


Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2003, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7


Ustala się plan przychodów i wydatków:
• Gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11,
• Środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 8


1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9


Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 10Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.


§ 11


Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.700.000 zł .

§ 12


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.


ZAŁĄCZNIK NR 4 - Planowane: kwoty spłat kredytów, zadłużenia, dochody

ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2003 ROK

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:48:25
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak