Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Materiał przybliżający

„Strategię Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2015 r.” mieszkańcom powiatu.

 

 

 

            Uchwałą Nr XVIII/127/2005 z dnia 10 marca 2005 r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego przyjęła dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2015 r.”

Składa się on z dwóch, podstawowych części:

  • Diagnozy stanu Powiatu Warszawskiego Zachodniego – raportu o aktualnym stanie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu,
  • Strategii właściwej – oceny słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń rozwoju powiatu, analizy SWOT, określenia głównych celów strategicznych i przypisanych im zadań realizacyjnych.

 

Przyjęta w Strategii Misja Powiatu Warszawskiego Zachodniego została zdefiniowana następująco:

 

MISJA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

 

„Powiat Warszawski Zachodni dzięki swojemu położeniu w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej i na szlakach komunikacyjnych północ – południe, wschód – zachód, wybitnym walorom naturalnym – bliskości Kampinoskiego Parku Narodowego, rozwiniętej infrastrukturze, trwale i w sposób zrównoważony zapewnia atrakcyjne warunki życia i wypoczynku”

 

Rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Warszawskiego Zachodniego powinien być oparty w szczególności o:

-  szeroko rozumiany rynek usług, zwłaszcza z zakresu obsługi przedsiębiorców,

-   rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,

-   turystykę i rekreację.

 

Na podstawie przyjętych strategii samorządu województwa i samorządów gminnych położonych na terenie powiatu wykreowana została Wizja Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

WIZJA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO:

 

-   Powiat Warszawski Zachodni staje się prężnie funkcjonującym ośrodkiem zapewniającym mieszkańcom poczucie dobrobytu oraz zadowolenia z poziomu życia;

-   Na terenie powiatu aktywnie działają stowarzyszenia branżowe oraz grupy producenckie, wspomagające rozwój przedsiębiorczości;

-   Liczne zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego tworzą lokalny rynek zbytu na produkty rolne, stymulując tym samym rozwój rolnictwa na terenie powiatu.

 

Zgodnie z zapisem strategii, główne działania na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego Powiatu koncentrować się będą w sześciu celach strategicznych.

Określono i zhierarchizowano je w sposób następujący:

 

I CEL STRATEGICZNY

Osiągnięcie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

II CEL STRATEGICZNY

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

III CEL STRATEGICZNY

Zachowanie i ochrona walorów środowiska naturalnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

IV CEL STRATEGICZNY

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

V CEL STRATEGICZNY

Stwarzanie warunków do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa lokalnego

 

VI CEL STRATEGICZNY

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego dla osób niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży pozbawionej możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych

 

 

  Rada Powiatu okresowo raz do roku lub raz na dwa lata dokonywać będzie oceny przebiegu realizacji strategii. Stosownie do zachodzących zmian i uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych, weryfikowane będą cele, uzupełniane programy i zadania. W celu zapewnienia prawidłowej oceny wdrożony zostanie monitoring procesów społeczno-gospodarczych.

Przyjęte założenia strategii zostaną upublicznione. Do współdziałania w realizacji strategii zaproszone zostaną organizacje i środowiska społeczno-gospodarcze działające na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

  Zapraszamy mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego do współpracy w ocenie i nowelizacji tego dokumentu. Ewentualne propozycje odnoszące się do strategii prosimy zgłaszać w urzędzie Starostwa Powiatowego.

 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2015 r.

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:57:24
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak