Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Kodeks Etyki pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 

K O D E K S    E T Y K I


P R A C O W N I K Ó WSTAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Preambuła


Celem Kodeksu Etyki jest wyrażanie fundamentalnych wartości i standardów zachowania pracowników Starostwa, które nieodłącznie związane są z pełnieniem przez nich służby społecznej, na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego.

Kodeks Etyki opiera się m. in. na takich wartościach jak: uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, lojalność, życzliwość.§ 1. Część ogólna

Pracownicy Starostwa są jego wizytówką.


 1. Pracownicy wykonują zadania publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

 2. Dążą do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszelkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw prowadzonych przez urząd.

 3. Nie przyjmują żadnych korzyści, które noszą znamiona korupcyjne.

 4. Realizują swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla interesantów i współpracowników oraz z poczuciem własnej godności.

 5. Powstrzymują się od demonstrowania zażyłości z osobami publicznymi.

 6. Wystrzegają się łączenia obowiązków służbowych z prywatnym interesem.

 7. Działają w sposób wolny od nacisków i wpływów politycznych.


§ 2. Postawa wobec obywatela

Pracownicy Starostwa pozostawiają swoje skrajne emocje za drzwiami urzędu.


 1. Pracownicy nawiązują nić zaufania między urzędem a obywatelem:

  • sprawnie przyjmują interesantów,

  • udzielają precyzyjnych informacji,

  • traktują obywateli w sposób równy i sprawiedliwy.

 2. Kierują się przede wszystkim dobrem obywatela.

 3. W relacjach z interesantami dbają o dobre imię urzędu.

 4. Wykazują pełne zaangażowanie na rzecz pomocy obywatelowi w rozwiązywaniu jego problemów, w tym celu wykorzystują:

  • swoje kompetencje,

  • swoją wiedzę,

  • umiejętności zawodowe,

  • wiedzę swoich współpracowników,

 5. Zobowiązani są do pełnego informowania o usługach realizowanych w urzędzie.

 6. Zobowiązani są do zachowania dyskrecji.§ 3. Postawa wobec współpracowników

Pracownicy Starostwa organizują swoje miejsce pracy z poszanowaniem pracy innych.


 1. Kierują się życzliwością i zasadą współdziałania.

 2. Zapobiegają napięciom w stosunkach koleżeńskich.

 3. Zapobiegają dyskryminacji osoby bądź grupy osób.

 4. Przestrzegają zasad zachowania wartości moralnych.

 5. Mają na względzie wiedzę i doświadczenie przełożonych oraz doświadczonych kolegów.

 6. W przypadku naruszenia zasad kodeksu powinni zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zjawiska.


Postanowienia końcowe


 1. Kodeks Etyki ma rangę dokumentu urzędowego i w dniu jego podpisania przez pracowników Starostwa zostanie podany do publicznej wiadomości.

 2. Nowo przyjmowani pracownicy mają obowiązek zapoznać się z Kodeksem.

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:57:19
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak